1 2 4 img_3460_bielik
poniedziałek, 21 sierpnia 2017, 233 dzień roku, imieniny Franciszka, Kazimiery, Ruty

Nadleśnictwo Cybinka

 

Nadleśnictwo Cybinka w Cybince sprawuje zarząd nad lasami, gruntami o łącznej powierzchni 22238ha, z czego 21501ha stanowi powierzchnia leśna. W skali Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, do której organizacyjnie przynależy, jest nadleśnictwem średniej wielkości. Terytorialny zasięg nadleśnictwa obejmuje obszary położone w gminach Cybinka (76%), Maszewo (21%), Torzym (3%), Krosno Odrzańskie (1%). Nadleśnictwo tworzą aktualnie trzy obręby leśne tj. Białków, Radzików, Rybaki, w skład których wchodzi 15 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie. Grunty nadleśnictwa składają się z 97 kompleksów leśnych. Aktualna lesistość wynosi blisko 59%. Nadleśnictwo Cybinka w swym obecnym kształcie funkcjonuje od dnia 01.01.1996 r.

Rozmiar: 8018 bajtów
Gospodarstwo Szkółkarskiew Radzikowie.
Produkcja wielolatek

Rozmiar: 10097 bajtów
Urządzenie ścinkowe ND-600
podczas pracy,
Produkcja Przy pozyskaniu drewna

Charakterystyka przyrodniczych warunków produkcji leśnej

Na terenie nad Pod względem klimatycznym obszar nadleśnictwa należy do typu klimatycznego Krainy Wielkich Dolin z wyraźnym wpływem klimatu atlantyckiego. Stosunkowo długi okres wegetacyjny, ciepłe lata oraz łagodne zimy zasadniczo sprzyjają produkcji leśnej. Głównym jednak czynnikiem determinującym produkcję z punktu widzenia hodowli lasu, są stosunkowo niskie opady atmosferyczne, należące do najniższych w kraju. Ponadto ujemny wpływ oddziaływań klimatycznych potęgują wczesne i spóźnione przymrozki.

Rozmiar: 8188 bajtów
Sosna -dominujący element krajobrazu

Na terenie nadleśnictwa przeważają gleby bielicowe kwaśne lub skrytobielicowe świeże, wytworzone z piasków i żwirów polodowcowych. Teren, na którym występują kompleksy leśne jest w zasadzie równinny, z niewielkimi wyniesieniami i obniżeniami wzdłuż rzeki przy jeziorach. Większość powierzchni zajmują siedliska o niskim poziomie wód gruntowych. Siedliska borowe zajmują łącznie blisko 96% powierzchni nadleśnictwa, a wyraźnie dominującym typem siedliskowym jest bór świeży.

Rozmiar: 8134 bajtów
Biogrupa na zrębie zupełnym

Rozmiar: 5635 bajtów
Przewaga sosny - to widać

Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym nadleśnictwa jest sosna pospolita, która zajmuje 93% powierzchni leśnej, znajdując tu dobre warunki wzrostu i rozwoju. Sosna tworzy drzewostany wszystkich klas wieku, występuje prawie na wszystkich siedliskach, tworząc najczęściej lite drzewostany jednopiętrowe, często z domieszką brzozy, lub innych gatunków liściastych na siedliskach żyźniejszych. Przeciętna zasobność drzewostanów sosnowych osiąga 170m3/ha, a średnia wieku wynosi 53 lata.

Rozmiar: 9400 bajtów
Zabezpieczanie przed szkodami od zwierzyny poprzez ogrodzenie

Rozmiar: 9826 bajtów
Efekt działania szkodliwych owadów - wydzielający się posusz

Około 10% lasów stanowią drzewostany założone na gruntach porolnych. Obecnie zachodnia i północno-zachodnia część lasów nadleśnictwa, tj. ok. 9800 ha, znajduje się pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych o charakterze transgranicznym i została zakwalifikowana do I strefy uszkodzeń przemysłowych. Główne zagrożenia dla lasów nadleśnictwa stanowią masowe pojawy szkodliwych owadów, grzyby patogeniczne oraz pożary lasów.

Rozmiar: 9233 bajtów

Rozmiar: 9560 bajtów

Pożar w drzewostanie sosnowym

Walory przyrodnicze i ochrona przyrody

Lasy Nadleśnictwa Cybinka, pomimo stosunkowo ubogich warunków siedliskowych, posiadają określone bogactwo tworów przyrody żywej, zwracających uwagę zarówno leśników, przyrodników, jak też społeczności lokalnej. Szczególnie zachodnia i północno-zachodnia część nadleśnictwa ze względu na znaczną różnorodność siedlisk, oraz większą ilość zbiorników i cieków wodnych, prezentujewyższewalory przyrodnicze. Od strony południowej i zachodniej, nadleśnictwo przylega do rzeki Odry, zaś przez północną jego część, prawie równolegle do siebie, przepływają dwie, bardzo malownicze i czyste rzeki Hanka i Pliszka. Właśnie tutaj w widłach Ilanki i Pliszki, znajdują się jedyne, większe zbiorniki wodne, tj. jeziora Głębokie i Supno, zajmując łączną powierzchnię 38 ha.

Rozmiar: 9866 bajtów
Mała retencja wodna

Rozmiar: 10849 bajtów
Rzeka Pliszka - stara młynówka

Na terenie nadleśnictwa zlokalizowano 10 stanowisk ptaków drapieżnych chronionych strefowo: orła bielika, kani rdzawej i czarnej. Ponadto lokalnie dość licznie gniazdują inne gatunki chronione i łowne takie jak żuraw, gęś gęgawa, kruk, zimorodek i inne. Wzdłuż rzek i pozostałych większych cieków wodnych, już na dobre zadomowił się bóbr europejski, pochodzący z zasiedleń przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych. Dość liczna okazuje się w ostatnim czasie populacja wydry, która znajduje doskonałe warunki żerowewzagospodarowanych rybacko, różnego typu zbiornikach wodnych. W kilku miejscach od lat występuje rzadki, zagrożony wyginięciem żółw błotny.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się rezerwat przyrody "Młodno" (92ha). Utworzony został w roku 1988, w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, śródleśnego torfowiska niskiego. Jest to kompleks torfowiskowo-łąkowo-leśny, na którym występują chronione gatunki roślin i zwierząt, zarazem zbiornik retencyjny o dużym znaczeniu dla lokalnych stosunków wodnych.

Rozmiar: 10251 bajtów
Ślady bytowania bobrów - żerowisko Leśnictwo Nowy Świat

Rozmiar: 8280 bajtów
Żeremia

Duże znaczenie poznawcze i edukacyjne posiadają, utworzone w 1997 roku, dwa użytki ekologiczne, tj. "Zapadliska Kopalniane" oraz " Gęsie Bagna", o łącznej powierzchni 25 ha. Są to lokalne, antropogeniczne obniżenia terenu, które w mistrzowski, przykładowy wręcz sposób, opanowała przyroda. W chwili obecnej tereny te stanowią moczary i trzcinowiska, stanowiąc bardzo dogodne warunki dla wielu gatunków ptactwa wodno-błotnego. W roku 1998 na terenie polderu zalewowego rzeki Odry, utworzono Krzesiński Park Krajobrazowy (pow 8.546 ha). Jest to teren o znacznych walorach krajobrazowych, który zasiedlają liczni przedstawiciele rzadkich
i chronionych gatunków fauny i flory, głównie zbiorowisk wodnych, łąkowych, zaroślowych i leśnych. Grunty leśne nadleśnictwa, co prawda stanowią małą jego część (601 ha), ale stwarzają swoistą otulinę od strony północnej.

Rozmiar: 5350 bajtów
Rezerwat przyrody "Młodno" Leśnictwo Białków

Rozmiar: 6159 bajtów
Użytek ekologiczny „Gęsie Bagna” LeśnictwoSądów

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 14 drzew uznanych za pomniki przyrody. Są to głównie dęby szypułkowe, o znacznych rozmiarach, obwody których przekraczają często 600 cm. W celu poprawy, między innymi walorów przyrodniczych i wzbogacenia różnorodności biotopów, w chwili obecnej Nadleśnictwo wdraża program tak zwanej "małej retencji wodnej". Jest to program kompleksowy, obejmujący teren całego nadleśnictwa, zakładający poprawę stosunków wodnych w perspektywie kilku najbliższych lat.

Rozmiar: 9668 bajtów
Pomnik przyrody Dąb szypułkowy Leśnictwo Cybinka

Rozmiar: 7948 bajtów
Okazały dąb szypułkowy Leśnictwo Białków

Lasy Nadleśnictwa, choć siedliskowe raczej ubogie, stwarzają znaczne możliwości ich wykorzystywania przez społeczeństwo, w celach szeroko rozumianej rekreacji. Blisko 90% terenów leśnych nadleśnictwa, udostępnionych jest formalnie dla turystyki. W malowniczym kompleksie leśnym między Cybinką a Bieganowem, utworzono w 1999 roku ścieżkę przyrodniczo-leśną, na której urządzono liczne przystanki edukacyjne, zadaszenia, miejsca na odpoczynek i ogniska. Na ścieżce edukuje się przyrodniczo młodzież z pobliskich szkól, odbywają się okolicznościowe spotkania różnych środowisk. Obszar nadleśnictwa to doskonałe tereny grzybobraniowe, łowieckie i wędkarskie. W związku z tym, nasze lasy. okresowo przeżywają istne najazdy licznych rzeszy grzybiarzy, często z odległych rejonów kraju. 

Rozmiar: 11751 bajtów
Ścieżka przyrodniczo-leśną, jeden z przystanków tematycznych

Rozmiar: 11573 bajtów
Pod bukami... Leśnictwo Cybinką

Rozmiar: 8543 bajtów
Ścieżka przyrodniczo-leśną. Spotkanie przy ognisku

Rozmiar: 11818 bajtów
Remiza O. K. Leśnictwo Cybinką

Rozmiar: 5236 bajtów
Miejscowość Kłopot, jedna z największych w kraju kolonii bociana białego

Rozmiar: 10815 bajtów
Leśniczówka Leśnictwa Radzików

INTERmedi@
Harmonogram wywozu nieczystości stałych     |     Kalendarz wydarzeń     |     
Urząd Miejski w Cybince
ul. Szkolna 5. 69-108 Cybinka pow. słubicki woj. lubuskie
tel.: +48 (68) 391 14 40 fax: +48 (68) 411 37 69 email: sekretariat@cybinka.pl

EPUAP - adres skrytki: /GMINACYBINKA/skrytka
Nr konta: BS Rzepin o/ Cybinka nr 33 8371 1022 5500 4343 2000 0030
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - czwartek: 7:30 - 16:00; piątek: 7:30 - 13:30
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x